X

Veikals

Dokumentālā filma
Dokumentālā filma "1949. gada 25. marta deportācija Latvijā” 1. daļa „Prom no mājām”

Šķir­ša­nās sā­pes, bez­spē­cī­ba pār­spē­ka priekšā, šoks, ne­aiz­sar­gā­tī­ba, ne­iz­prat­ne, bai­les... Iespējams, tie­ši spē­cī­gā pār­dzī­vo­ju­ma dēļ 25. marts kļu­vis par vie­nu no lat­vie­šu vēs­tu­ris­kās ap­zi­ņas stūrak­me­ņiem.
1949. ga­da mar­ta no­ga­lē no Lat­vi­jas iz­sū­tī­ja 13 248 ģi­me­nes, pa­vi­sam 42 125 cil­vē­kus. Šī ir lielākā ie­dzī­vo­tā­ju iz­sū­tī­ša­na Lat­vi­jas vēs­tu­rē; tā tie­ši skā­ra 2,2% ie­dzī­vo­tā­ju, ne­tie­ši - daudz vai­rāk. Laika­bied­ru at­mi­ņas lie­ci­na, ka par spē­cī­gu pār­dzī­vo­ju­mu iz­sū­tī­ša­na kļu­va vis­iem: gan iz­sū­tī­ta­jiem, gan tiem, kuri sko­las so­los pie­dzī­vo­ja kla­ses­bied­ru iz­ve­ša­nu, gan tiem, kuri pie­da­lī­jās de­por­tā­ci­ju īsteno­šanā. Gal­ve­nais vēs­tu­res avots ša­jā fil­mā ir acu­lie­ci­nie­ku lie­cī­bas no Oku­pā­ci­jas mu­ze­ja Audiovizuālo materiālu krā­ju­ma. Fil­ma at­klāj iz­sū­tī­to pie­re­dzi un iz­jū­tas, stās­ta par de­por­tā­ci­jas plā­no­ša­nu un no­ri­si un ie­pa­zīs­ti­na ar mu­ze­jā sa­gla­bā­tiem priekš­me­tiem - iz­sū­tī­ju­ma lie­ci­nie­kiem. Šī ir pirm­ā no trim mu­ze­ja mā­cī­bu filmām par 1949. ga­da 25. mar­ta de­por­tā­ci­ju.© OMB, 2009

EUR 10,00
Ielikt grozā