X

Skolām

Kā veikt pētījumu?

Kā veikt pētījumu?

Kas ir pētījums?

Zinātnisks pētījums ir izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat jaunu teoriju izstrādei. Pētniecība ir saistīta ar visaugstākā līmeņa domāšanu. 

Nav ticams, ka Tu kā skolēns, veicot pētījumu, nonāksi pie jaunām teorijām, bet Tu vismaz radīsi jaunas zināšanas vietējā līmenī (par savas dzimtas, skolas, pagasta, pilsētas vēsturi, kas nav bijusi pētīta iepriekš vai pētīta nepilnīgi) vai jaunas atziņas sev personīgi. Pētniecība veicina kritiskās domāšanas, pētniecības un darba prasmju attīstību. 

Atceries – pētījums ir vairāk nekā dažu grāmatu satura atstāstījums!

Kā izvēlēties pētījuma tēmu?

Vēsturnieks par tēmu ilgi nešaubās. Tēmu nosaka intereses un pieejamie avoti – dokumenti un citi materiāli. Arī skolēnam vajadzētu ņemt vērā savas intereses un pieejamos vēstures avotus. 

Svarīgi, lai tēma nebūtu pārāk plaša – tad pētījumu nebūs iespējams pabeigt. Tēmai arī nevajadzētu būt pārāk šaurai, tad var trūkt materiālu. Kā tad lai atrod vidusceļu? Pieredze rāda, ka skolēni parasti izvēlas pārāk plašas tēmas un visticamāk Tava tēma būs jāsašaurina. Domājot par tēmas sašaurināšanu un vispār – meklējot labu tēmu, apskatīsim konkrētu piemēru! Pieņemsim, ka Tu gribētu pētīt celtniecības vēsturi Latvijā no 1940. līdz 1991. gadam. Tēmu var sašaurināt:

 • ierobežojot hronoloģiski - "Celtniecība Latvijā pēc 2. Pasaules kara";
 • ierobežojot ģeogrāfiski - "Celtniecība Preiļu rajonā (1940–1991)";
 • analizējot tikai vienu jautājumu saistībā ar tēmu - "Jaunu veikalu celtniecība Latvijā (1940–1991)";
 • pievēršoties vienam notikumam saistībā ar tēmu - "Juglas dzīvojamā masīva celtniecība Rīgā";
 • pievēršoties kādai personai - "Celtniecība Latvijā celtnieka Aivara Bērziņa atmiņās (1940–1991)".
 • Šis gan skan neveikli, bet ja tēma būtu par politiku, karadarbību, mākslu un citām jomām, kurās būtiska loma bijusi personībām, tad šāda sašaurināšana varētu būt veiksmīga;
 • izvēloties neparastu perspektīvu - "Dzīvojamo ēku masīva „Jugla” celtniecība apkārtnes bērnu acīm".

Kā veikt pētījumu?

Pētījumā parasti ir šādi soļi:
 • Pētījuma jautājuma uzstādīšana (un hipotēzes formulēšana)
 • Pamatjēdzienu definēšana
 • Informācijas vākšana
 • Informācijas novērtēšana un analīze
 • Secinājumu izdarīšana un pētījuma rezultātu kopsavilkums

Ņem vērā, ka pētījums reti noris tieši šādā secībā! Bieži vien nākas atgriezties pie iepriekš izdarītā. Piemēram, avotu analīzes laikā pētnieks var nonākt pie secinājuma, ka sākotnējā pamatjēdziena definīcija ir neatbilstoša un tā jāpārdefinē, vai ka kāds jēdziens, kas iepriekš nav šķitis īpaši svarīgs, tomēr ir precīzi jādefinē.

Pētījuma piemērs

"X vidusskolas skolēnu attieksme pret komunismu: 1945–1985"

Pētījuma norises soļi Piemērs
Pētījuma jautājuma uzstādīšana 

Pirms sāc pētījumu, skaidri formulē jautājumu, ko pētījuma gaitā mēģināsi atbildēt. Jautājumam jābūt pilnīgam, precīzam un ar pētījuma palīdzību atbildamam. Pētījuma kvalitāte ir atkarīga no tā, cik labi ir uzstādīts jautājums. Jāizvēlas viens galvenais pētījuma jautājums, no citiem jautājumiem jāatsakās, dažus var atstāt par palīgjautājumiem, ja tie ir tieši saistīti ar galveno jautājumu.
Cik daudz skolēnu dažādos periodos bijuši biedri komunistiskajās jauniešu organizācijās? 

Kādas dažādas skolēnu attieksmes pret komunismu konstatējamas? (dedzīga ticība, vienaldzība, skepticisms, pretošanās...) 

Kuros laika posmos un kādas (cik lielas) bijušas skolēnu pretošanās grupās? Kādi bijuši šo grupu mērķi un darbība? 

Kā laika gaitā mainījās skolēnu attieksme pret komunismu? 

Mūsu piemērā par pētījuma jautājumu izvēlēsimies pēdējo, pārējie trīs jautājumi ir ar to saistīti un to noskaidrošana palīdzēs rast atbildi arī uz galveno jautājumu.
Pamatjēdzienu definēšana 

(1) Jānoskaidro neskaidrie jēdzieni, personas un notikumi un (2) jāfiksē, kādā nozīmē tiks lietoti jēdzieni. Piemēram, jēdzienam "kultūra" ir vajadzīga atruna, kādi kultūras aspekti pētījumā būs apskatīti.
Komunisms 

Komunistiskās jauniešu organizācijas – oktobrēni, pionieri, komjaunieši 

Aktīva pretošanās
Pamatjēdzienu definēšana 

Komunisms 

Komunistiskās jauniešu organizācijas – oktobrēni, pionieri, komjaunieši 

Aktīva pretošanās
Pētījuma plāna izveidošana 

Lai pētījumu pabeigtu laikā, nepieciešams sadalīt laika resursus, atvēlot laiku (1) informācijas vākšanai, (2) analīzei, (3) secinājumu izdarīšanai un (4) pētījuma rezultāta apkopošanai. Visas šīs fāzes ir laikietilpīgas!
informācijas vākšana - novembris 
analīze - decembris 
secinājumu izdarīšana - janvāris 
pētījuma rezultātu apkopošana - februāris
Informācijas vākšana 

Pētījuma jautājumu var atbildēt un hipotēzi var pārbaudīt tikai balstoties uz pierādījumiem – faktiem, avotos atrodamu informāciju.
X vidusskolas muzeja materiāli. 

Intervijas ar bijušajiem skolēniem un skolotājiem (Vajadzētu censties intervēt dažādu paaudžu skolēnu un skolotājus, lai vienmērīgi būtu pārstāvētas visas desmitgades, īpaši censties iegūt informāciju no jauniešu komunistisko organizāciju grupu vadītājiem, pionieru vadītājiem, skolas partijas sekretāriem.) Jāizstrādā jautājumi intervijām, sīkāk sadalot iepriekš minētos jautājumus.
Informācijas novērtēšana un analīze 

Novērtē informācijas ticamību un atbilstību pētījuma jautājumam. Avotu analīzes rezultātus fiksē tādā veidā, lai tos viegli varētu izmantot. Skolēni ne vienmēr var paši viegli izdomāt, kādā veidā visvieglāk analīzes rezultātus var apkopot – to var darīt tabulā, uz mazām kartītēm vai citādi.
Analīzes rezultātu salīdzināšana ar hipotēzi 

Šajā pētījuma stadijā skolēni mācās atmest, papildināt un pārveidot hipotēzes atbilstoši uzzinātajiem faktiem. Ja hipotēze informācijas analīzes rezultātā apstiprinās, tad tā kļūst par vispārinājumu. Bieži šajā stadijā nākas atgriezties pie iepriekšējiem diviem soļiem – jaunas informācijas vākšanas un analīzes.
Secinājumu izdarīšana un pētījuma rezultātu kopsavilkums, ko var veikt mutvārdos, rakstveidā, kā datorprezentāciju u.c. veidos.

Vairāk šajā sadaļā

Video stāstu sērija "Bērnība. Pieci stāsti par"
Latvijas Okupācijas muzejs izveidojis video stāstu sēriju “Bērnība. Pieci stāsti par”, kurā izmantotas muzeja...
Virtuālā ekskursija "No okupācijas līdz brīvībai"
Aicinām kopā ar muzeja gidiem izstaigāt Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīciju!Pirmajā video stāstā...
Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: "ATMODA", LTF, Čeka un "Radio Brīvā Eiropa"
Bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītāja Induļa Zālītes prezentācija par...
Attālinātajam mācību procesam pielāgotās muzeja nodarbības
Laika gaitā šī sadaļa tiks papildināta ar vairākām Izglītības...
Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas
Projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” mērķis ir sniegt viegli uztveramus...
Latvijas Okupācijas muzeja vēstures atlants Latvija Eiropā
Godinot Latvijas Republikas 90. gadskārtu, Okupācijas muzejs sagatavojis vēstures atlantu „Latvija Eiropā.” Vēstures...
Dzīve LPSR (1945-1990)
Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves...
„Stāsti smiltīs (.!)"
Benitai Plezerei bija 11 gadi, kad 1949. gada 25. martā viņu kopā ar ģimeni no lauku mājām Zemgalē izveda uz nomitinājumu aiz...
Avotu analīze
Vai tevi interesē vēsture – pagātnes aizraujošie notikumi, straujās un pakāpeniskās izmaiņas,...
Diskusija par Latviju 90. gadu sākumā
2016. gada 10. maijā Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas klubu rīkoja gidu apmācības. Diskusijā par...
Latviju atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa no 2014.gada rudens līdz 2016. gada martam rīkoja kursus vēstures, sociālo zinību...
Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā
Sadarbojoties ar 1991. gada Barikāžu muzeju projektā „Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”, ir izveidots...
Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.
Metodiskais materiāls nodarbībām „Latvijas vēstures mantojums. Pagātne. Šodiena.” ar dokumentālās...
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism
A Compendium of Good Practices in Teaching the History of Communism in Eastern Europe. Bukarestē (Rumānija) izdotajā rakstu krājumā...
Komunisms
Lai izprastu 20.  gadsimta vēsturi kopumā, svarīgi noskaidrot, kas ir komunisms. Komunismam līdzīgas idejas (par...
Es & brīvība
Atbalsta materiāls skolotajiem un skolu pašpārvaldēm Latvijas neatkarībai veltītu pasākumu rīkošanai skolās. Atbalsta...
Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

 Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”

Konkurss “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi”