X

Latvijas okupācijas vēsture

Svētku un piemiņas dienu atainojums Latvijas medijos 2016./2017. gadā

Svētku un piemiņas dienu atainojums Latvijas medijos 2016./2017. gadā

Autors: Didzis Bērziņš

Rakstā aplūkots 30. novembra, 16. marta, 4. maija un 9. maija piemiņas un svētku pasākumu atspoguļojums Latvijas medijos.

Latvijas mediji analizētajām piemiņas un svētku dienām velta dažādu uzmanību. No Latvijas dienas laikrakstiem visvairāk vietas savā dienaskārtībā atvēl “Latvijas Avīze”, apjoma ziņā tai seko “Вести Сегодня”, kas gan, salīdzinot ar citām norisēm, maz vietas velta 4. maija atzīmēšanas pasākumiem, un laikraksti “Neatkarīgā Rīta Avīze” un “Diena”, kas kopumā pagātnes tematiku rāmē kā nenozīmīgāku. Televīziju vidū nedaudz būtiskāku vietu piemiņas un svētku dienām atvēl sabiedriskā TV, kas jo īpaši akcentē valsts oficiālās dienas (izteikts akcents uz 4. maija svētku pasākumiem), bet mazu vērību velta 9. maija norisēm. Savukārt interneta mediji ar īpašu rūpību seko līdzi tiem notikumiem, kuros iespējams konflikta rāmējums (16. marts un 9. maijs) un to arī akcentē savās publikācijās, mazāk uzmanības veltot tā dēvētajām protokola dienām – īpaši tas attiecas uz krievvalodīgajiem medijiem.

 

Salīdzinot medijus atkarībā no valodas, kurā tie tiek izdoti, ir vērojamas būtiskas atšķirības, taču tās nevajadzētu absolutizēt. Krievvalodīgajiem medijiem ir tendence mazāk uzmanības veltīt 4. maija atcerei, izteikti pozitīvāk rāmēt 9. maija un negatīvāk – 16. marta norises, kā arī visu pasākumu atainojumā (arī 30. novembra) vairāk kritizēt valsts varu. Tomēr mediju kategorizācija nevar būt tikai duāla – vadoties pēc publikāciju valodas. Būtiskas atšķirības vērojamas arī citos aspektos. Komerciālās TV atceres pasākumu atainojumā pauž krietni kritiskāku pozīciju nekā sabiedriskā televīzija, un daudz biežāk atceres pasākumus analizē kontekstā ar mūsdienu sociālpolitiskajām norisēm un neveiksmēm. Būtiska dažādība vērojama arī Latvijas dienas laikrakstu rāmējamos, kur, lai gan, neiztiekot bez kritikas, oficiālos pasākumus daudz svinīgāk un patriotiskāk ataino “Latvijas Avīze”, kopumā pagātnes tematikai veltot būtiskāku uzmanību, kamēr “Neatkarīgā Rīta Avīze” un “Diena”, ar dažiem izņēmumiem, piemēram, Elitas Veidemanes intervijām, šai tematikai pievēršas tikai kontekstā ar mūsdienu sociālajām, politiskajām un ekonomiskajām problēmām un esošas valsts varas sistēmas kritiku. Īpaši tas attiecas uz laikrakstu “Diena”. Savstarpēji salīdzinoši līdzīgs ir pamatā latviski vēstošo interneta mediju (“Delfi”, “Tvnet”, “Apollo”) publikāciju saturs un rāmējumi.

 

Piemiņas un svētku dienu atainojumu plašsaziņas līdzekļos ietekmē medija veids. Piemēram, 4. maijā, ņemot vērā šīs dienas brīvdienu statusu, laikraksti netiek izdoti, tādējādi atrodas izvēles priekšā – vēstīt par notikumu dienu pirms vai vairākas dienas pēc notikuma. Laikrakstu specifika nosaka arī akcentu uz analīzi, nevis vēstīšanu, un līdz ar to arī kritiskāku pozīciju. Savukārt 9. maijā atkarībā no mediju veida tiek radītas izteikti dažādas notikuma reprezentācijas – dienas laikrakstu rāmējumi liecina par mazu interesi un pat pasākuma nenozīmību, bet interneta portālos redzamā aina liecina par pretējo – tie seko vissīkākajām niansēm un tiešsaistes režīmā informē par katru norisi. Spriežot pēc komentāru skaita, arī auditorijas interese ir liela. Ja interneta mediji savā dienaskārtībā īpaši izceļ 16. martu un 9. maiju, tad televīzijas vislielāko uzmanību velta 4. maija pasākumu norisei, šajā datuma pilnībā mainot savu mediju rutīnu un visu (LTV, LNT) vai gandrīz visu (TV3) vakara ziņu raidījumu atvēlot Neatkarības atjaunošanas gadadienas atzīmēšanas atainojumam.

 

Atkarībā no piemiņas dienas būtiski atšķiras nozīmīgākās balsis un informācijas avoti, kas tiek atainoti medijos. 2016. gada 30. novembrī būtisku rezonansi medijos izraisīja vēsturnieku un sabiedrisko aktīvistu Lolitas Tomsones un Kaspara Zeļla iniciētās kopienas “Rumbula–75. Mēs atceramies, mums sāp” publicētais paziņojums un organizētie aicinājumi pieminēt Rumbula upurus Brīvības pieminekļa pakājē. Šīs aktivitātes piemiņas dienas kontekstā medijos tika atainotas biežāk un spilgtāk nekā amatpersonu publiskie vēstījumi. 16. martā un 9. maijā mediji seko notikumiem vēl ilgi pirms to norises – jo īpaši interneta mediji pārpublicēja ikvienu aģentūras LETA ziņu relīzi, un tajās galvenie informācijas avoti bija par pasākuma organizāciju atbildīgo institūciju un drošības iestāžu pārstāvji, kas informē par pieņemtajiem lēmumiem vai aktualitātēm saistībā ar abām piemiņas dienām.

 

Līdzīgi kā kopienas “Rumbula–75. Mēs atceramies, mums sāp” aktivitātes 30. novembrī, saistībā ar 9. maiju mediju reprezentācijās dominē Latvijas sociālās atmiņas monitoringa un tā autoru, lielākoties Mārtiņa Kaprāna, skaidrojumi un komentāri, kurus savā dienaskārtībā iekļāvuši visi analizētie mediji. Savukārt 4. maijā mediji mazāk pārpublicē, bet lielākā mērā paši cenšas meklēt stāstus, vēstījumus un to varoņus, tos padarot par šīs dienas galvenajām balsīm. Ja laikrakstu intervijās vērojama intervējamo dažādība, tad TV kanāli kā galvenās balsis un ekspertus šā gada 4. maija reprezentācijā tipiski izvēlējušies kādreizējo ārlietu ministru Georgu Andrejevu un valsts eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu.

 

Krievvalodīgie portāli 2017. gadā veidojuši izteikti formālu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas rāmējumu, informējot par gaidāmajām brīvdienām vai pasākuma plānu, bet lielākoties nesekojot līdzi pasākumu norisei vai neveidojot atskatus uz pasākumu norisi, un tādējādi acīmredzami neveicina emocionālu piesaisti 4. maija svinībām, radot tipisku protokola svētku rāmējumu. Savukārt mediji latviešu valodā, izņemot interneta medijus, krietni mazina 9. maija piemiņas pasākumu nozīmību (īpaši šai ziņā izceļas sabiedriskais medijs), līdz ar to pasākuma reprezentācija būtiski atšķiras un dažkārt nav salīdzināma ar reālajām norisēm Uzvaras laukumā un to vērienu.

 

Šajā gadā vairāku piemiņas dienu reprezentācijā aktualizēts atmiņas saglabāšanas un tālāknodošanas jautājums. Ja kontekstā ar 30. novembri, 16. martu un 9. maiju šis jautājums raksturots ar pašsaprotamības un dažkārt pat rutīnas pieskaņu, tad saistībā ar 4. maija atzīmēšanu tas īpaši akcentēts vairākos medijos, norādot uz jaunāko paaudzi, kas vecākajām tik pašsaprotamos notikumus pieredzējusi tikai mediēti. Neraugoties uz to, atšķirībā no trim senākajām piemiņas dienām, kuras gan drukātajos, gan interneta medijos iezīmē vairākas apjomīgas un detalizētas intervijas ar vēsturniekiem kā šo notikumu skaidrotājiem/ekspertiem, 4. maijā mediji vēsturniekus šādā statusā praktiski vēl neizmanto.

 • 1939 - 1940 Okupācijas priekšvēsture
  1939 - 1940
  Okupācijas priekšvēsture
  • 1939. gada 23. augusts
   Padomju Savienība un nacionālsociālistiskā Vācija noslēdz neuzbrukšanas līgumu.
  • 1939. gada 1. septembris
   Vācija uzbrūk Polijai, sākas Otrais pasaules karš. Latvija pieņem deklarāciju par neitralitāti.
  • 1939. gada 17. septembris
   PSRS uzbrūk Polijai.
  • 1939. gada 5. oktobris
   Militāra un politiska spiediena rezultātā Latvija paraksta “savstarpējās palīdzības” līgumu ar PSRS, atļaujot savā teritorijā izvietot Sarkanās armijas kara bāzes.
  • 1939. gada 30. oktobris
   Nacionālsociālistiskā Vācija noslēdz līgumu ar Latvijas valdību par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju.
  • 1940. gada 15. jūnijs
   PSRS agresija pret Latviju, uzbrukums vairākām sardzēm uz Latvijas austrumu robežas.
  • 1940. gada 16. jūnijs
   PSRS iesniedz Latvijas valdībai ultimātu un pieprasa Latvijas valdības atkāpšanos un PSRS karaspēka neierobežota skaita ielaišanu Latvijā.
 • 1940-1941 Padomju okupācija
  1940-1941
  Padomju okupācija
  • 1940. gada 17. jūnijs
   PSRS okupē Latviju.
  • 1940. gada 20. jūnijs
   Latvijā izveido jaunu valdību, kas sastādīta Maskavā. Valdības vadītājs Augusts Kirhenšteins.
  • 1940. gada 14.-15. jūlijs
   Pārkāpjot Latvijas Vēlēšanu likumu un Latvijas Satversmi, notiek nedemokrātiskas Saeimas vēlēšanas, kurās piedalās viens vēlēšanu saraksts – „Latvijas Darba Tautas bloks”.
  • 1940. gada 21. jūlijs
   Jaunā Saeima pasludina Latviju par Sociālistisku Padomju Republiku un lūdz PSRS uzņemt Latviju tās sastāvā. Kārlis Ulmanis atstāj prezidenta amatu, nākamajā dienā viņu arestē un deportē uz Krieviju.
  • 1940. gada 5. augusts
   Latviju iekļauj PSRS.
  • 1940. gada 13. augusts
   VK(b)P CK Politbirojs apstiprina LPSR Konstitūciju.
  • 1940. gada novembris
   Okupētajā Latvijā oficiāli stājas spēkā Krievijas Kriminālkodekss.
  • 1941. gada 14. maijs
   PSRS valdība un VK(b)P CK sāk gatavoties Latvijas iedzīvotāju masveida represijām un pieņem slepenu lēmumu "Par sociāli svešu elementu izsūtīšanu no Baltijas republikām, Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas un Moldāvijas".
  • 1941. gada 13./14.jūnijs
   Latvijas iedzīvotāju masveida deportācija, uz PSRS izsūta 15 443 Latvijas iedzīvotāju.
 • 1941-1944/45 Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācija
  1941-1944/45
  Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācija
  • 1941. gada 22. jūnijs
   Nacistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Sākas Otrā pasaules kara darbība Latvijas teritorijā un nacistiskā okupācija.
  • 1941. gada 16. jūlijs
   Berlīnē izveido Okupēto Austrumzemju apgabalu Ostlandi, kurā Latvija ir tikai viens no četriem Austrumu apgabaliem.
  • 1941. gada jūlijs
   Tiek īstenotas pirmās ebreju iznīcināšanas akcijas, lielākās no tām Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un arī daudzās mazpilsētās.
  • 1941. gada 30. novembris
   Sākas Rīgas geto iemītnieku masveida iznīcināšana. Pavisam holokaustā Latvijā iet bojā 70 000 ebreju. Pateicoties vietējo iedzīvotāju atbalstam, izdodas izglābt 400 Latvijas ebrejus.
  • 1941. gada 5. decembris
   Vācu armija cieš sakāvi pie Maskavas.
  • 1942. gada 7. marts
   Nacistiskās okupācijas vara izveido Latvijas Zemes pašpārvaldi.
  • 1943. gada 29. janvāris
   Nacisti izdod rīkojumu par visu Latvijas romu (čigānu) tautības iedzīvotāju arestu un nosūtīšanu uz koncentrācijas nometnēm.
  • 1943. gada 11. februāris
   Paraksta pavēli par Latviešu „brīvprātīgo” leģiona dibināšanu SS karaspēka ietvaros, to veido piespiedu mobilizācijas ceļā.
  • 1943. gada 13. augusts
   Pēdējās Latvijas Republikas Saeimas četru lielāko partiju pārstāvji Rīgā nodibina Latvijas Centrālo Padomi (LCP), kas iestājas par demokrātiskas Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Par LCP vadītāju ievēl Konstantīnu Čaksti.
  • 1943. gada 28. novembris
   Irānā, Teherānas konferencē, ASV prezidents Franklins Rūzvelts, Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čerčils un PSRS vadītājs Josifs Staļins. Staļins panāk PSRS tiesības pēc kara brīvi rīkoties Baltijas valstīs un Austrumeiropā.
  • 1944. gada 22. marts
   189 latviešu politiķi iesniedz prasību nacistiskās okupācijas varas iestādēm par neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunošanu. Prasība tiek noraidīta.
  • 1944. gada 18. jūlijs
   Padzenot vācu armiju no Šķaunes Ludzas apriņķī, Sarkanā armija pāriet Latvijas robežu. Sākas otrā Latvijas padomju okupācija.
  • 1944. gada jūlija beigas – augusta sākums
   Ar vācu atļauju ģenerālis Jānis Kurelis un viņa štāba priekšnieks kapteinis Kristaps Upelnieks nodibina atsevišķu militāru vienību. Tā sadarbojas ar LCP un cer kļūt par atjaunotās neatkarīgās Latvijas armijas kodolu.
  • 1944. gada 8. septembris
   Notiek LCP pēdējā sēde dzimtenē, kurā pieņem deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu.
  • 1944. gada 20. novembris
   Nespējot Kureļa grupu pakļaut savai kontrolei, vācu SD vienības arestē kureliešu galveno štābu. Astoņus štāba virsniekus, notiesā uz nāvi un nošauj. Arestētos kureliešus iesloga koncentrācijas nometnēs.
  • 1945. gada 5. februāris
   Jaltā tiekas ASV, PSRS un Lielbritānijas vadītāji. Sarunās akceptē PSRS prasības. Latviju atkārtoti okupē PSRS.
 • 1944/45-1953 Staļinisma terors. Padomju okupācija.
  1944/45-1953
  Padomju okupācija
  Staļinisma terors
  • 1945. gada 8. maijs
   Latvijas teritorijā beidzas Otrais pasaules karš, kapitulē vācu karaspēka grupējumi Kurzemē, t.sk., 19. latviešu leģionāru divīzija.
  • 1945. gada 3. oktobris
   Austrijā, Lustenavā, uz pirmo sēdi sanāk no Latvijas uz Vāciju izceļojusī LCP daļa. Latvijas valsts pilsoņi emigrācijā tupina cīnīties par Latvijas valstiskuma atjaunošanu.
  • 1945. gada 6. oktobris
   LPSR AP deputāti apstiprina Maskavā ierosinātu lēmumu pievienot Abrenes pilsētu un sešus apkārtnes pagastus Krievijas PFSR.
  • 1946. gada 10. februāris
   Notiek PSRS AP vēlēšanas.
  • 1947. gada 17. februāris
   Ar mērķi vājināt komunistu kontroli pār Austrumeiropu ASV sāk raidīt radiostacija „Amerikas balss”, ko Latvijas teritorijā klausās nelegāli.
  • 1949. gada 29. janvāris
   PSRS Ministru padome izdod rīkojumu par nacionālo partizānu, viņu atbalstītāju un turīgāko saimnieku („kulaku”), deportāciju no Latvijas uz Sibīriju.
  • 1949. gada 25. marts
   Padomju okupācijas vara īsteno otro Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju uz Sibīriju. Izsūta 42 322 cilvēku.
  • 1949. gada jūlijs
   Padomju okupācijas varas represīvās politikas rezultātā kolhozu skaits Latvijā trīskāršojas, tiek izveidoti 3857 kolhozi.
  • 1953. gada 17. janvāris
   Latvijas PSR Augstākās padome pieņem dekrētu par jauno Latvijas PSR karogu.
  • 1953. gada 5. marts
   Staļina nāve.
 • 1953-1959 “Atkusnis”. Padomju okupācija.
  1953-1959
  Padomju okupācija
  “Atkusnis”
  • 1953. gada 12. septembris
   Ņikitu Hruščovu ievēl par PSKP CK pirmo sekretāru.
  • 1955. gada 14. maijs
   Izveido Varšavas līguma valstu organizāciju.
  • 1956. gada 25. februāris
   PSKP XX kongresā Ņikita Hruščovs runā par Staļina noziegumiem un nosoda Staļina “personības kultu”.
  • 1956. gada 23. augusts
   Ungārijā sākas tautas sacelšanās, ko apspiež PSRS bruņotie spēki.
 • 1959-1985 “Stagnācija”. Padomju okupācija.
  1959-1985
  Padomju okupācija
  “Stagnācija”
  • 1959. gada 7. – 8. jūlijs
   Notiek Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnumā nosoda nacionālkomunistus.
  • 1961. gada 13. augusts
   Vācijas Demokrātiskā Republika slēdz robežu ar Rietumberlīni; sāk celt Berlīnes mūri.
  • 1964. gada 10. oktobris
   Hruščovs spiests atteikties no PSKP CK pirmā sekretāra amata; viņa vietā nāk Leonīds Brežņevs.
  • 1965. gada decembris
   Atklāj Pļaviņu HES
  • 1968. gada 27. maijs
   Ar likumu par cenzūras atcelšanu un politisko ieslodzīto amnestiju sākas “Prāgas pavasaris”.
  • 1968. gada 20. augusts
   PSRS karaspēka vadībā likvidē “Prāgas pavasari”.
  • 1979. gada 25. decembris
   PSRS karaspēks iebrūk Afganistānā.
  • 1982. gada 10. novembris
   Leonīda Brežņeva nāve; par PSKP CK ģenerālsekretāru kļūst Jurijs Andropovs.
  • 1984. gada 9. februāris
   Jurija Andropova nāve; par PSKP CK ģenerālsekretāru kļūst Konstantīns Čerņenko.
  • 1985. gada 10. marts
   Konstantīna Čerņenko nāve.
  • 1985. gada 11. marts
   Par PSRS un PSKP vadītāju kļūst Mihails Gorbačovs.
 • 1985-1990/91 “Perestroika”. Padomju okupācija.
  1985-1990/91
  Padomju okupācija
  “Perestroika”
  • 1986. gada 10. jūlijs
   Liepājā izveido Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu „Helsinki 86”.
  • 1986. gada oktobris
   Sabiedrībā sākas plaša Daugavas aizstāvēšanas kampaņa.
  • 1987. gada 28. februāris
   Nodibina Vides aizsardzības klubu (VAK).
  • 1987. gada 14. jūnijs
   Helsinku grupa aicina nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, pieminot 1941. gada deportāciju upurus.
  • 1987. gada 23. augusts
   Molotova – Ribentropa pakta noslēgšanai veltīts protesta mītiņš pie Brīvības pieminekļa.
  • 1988. gada 27. aprīlis
   Rīgā Arkādijas parkā notiek VAK rīkots mītiņš pret metro būvi Rīgā.
  • 1988. gada 1. – 2. jūnijs
   Latvijas Radošo savienību plēnums. M. Vulfsons paziņo, ka 1940. gadā Latvija tika okupēta.
  • 1988. gada 10. jūlijs
   Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības (LNNK) dibināšana.
  • 1988. gada 16. jūlijs
   VAK rīko manifestāciju Mežaparkā, nacionālā sarkanbaltsarkanā karoga reabilitācijai.
  • 1988. gada 8. un 9. oktobris
   Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kongress. Par LTF priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dainis Īvāns.
  • 1989. gada februāris
   Interfrontes protesta mītiņi pret migrācijas pārtraukšanu un pret valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai.
  • 1989. gada 5. maijs
   LPSR AP pieņem „LPSR valodu likumu”. Latviešu valodai tiek piešķirts valsts valodas statuss.
  • 1989. gada 23. augusts
   Norisinās Baltijas ceļš – 660 km garā cilvēku ķēde caur visām trijām Baltijas valstīm, pieminot 1939. gada PSRS un nacistiskās Vācijas vienošanos.
  • 1989. gada 9. novembris
   Berlīnes mūra krišana.
  • 1989. gada 18. novembris
   Tautas manifestācija „Par neatkarīgu Latviju” Daugavmalā. Piedalās vairāk nekā pusmiljons iedzīvotāju.
  • 1990. gada 18. marts
   Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanas.
 • Neatkarīga Latvija
  Neatkarīga Latvija
  • 1990. gada 4. maijs
   LPSR AP pieņem „Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
  • 1990. gada 3. oktobris
   Vācijas atkalapvienošanās
  • 1991. gada 2. janvāris
   PSRS iekšlietu karaspēka speciālā milicijas vienība OMON ieņem Preses namu Rīgā, bruņoti uzbrukumi Latvijas Republikas varasiestādēm.
  • 1991. gada 13. – 27. janvāris
   Latvijas iedzīvotāji piedalās barikādēs Rīgā.
  • 1991. gada 3. marts
   Latvijas iedzīvotāju aptaujā par demokrātisku un neatkarīgu Latviju, 2/3 iedzīvotāju nobalso par valsts neatkarības atjaunošanu.
  • 1991. gada 12. jūnijs
   Par Krievijas Federācijas prezidentu ievēl Borisu Jeļcinu
  • 1991. gada 19. augusts
   Radikālo komunistu valsts apvērsuma mēģinājums Maskavā – augusta pučs.
  • 1991. gada 21. augusts
   Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pasludinot Latvijas Republiku par neatkarīgu, demokrātisku valsti.
  • 1991. gada 22. augusts
   Latvijas neatkarību atzīst Islande
  • 1991. gada 24. augusts
   Latvijas neatkarību atzīst Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika.
  • 1991. gada 17. septembris
   Latvija kļūst par ANO dalībvalsti.
  • 1991. gada 30. decembris
   Oficiāli beidz pastāvēt PSRS.
  • 1994. gada 14. februāris
   Latvija pievienojās NATO programmai „Partnerattiecības mieram”
  • 1999. gada 12. marts
   NATO pievienojās pirmās postpadomju valstis - Čehija, Polija, Ungārija.
  • 2002. gada novembris
   Prāgas samits. NATO valstu vadītāju apspriedē nolemj uzaicināt Latviju sākt iestāšanās sarunas.
  • 2003. gada 20. septembris
   Referendums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.
  • 2004. gada 29. marts
   Latvija kļūst par NATO dalībvalsti.
  • 2004. gada 1. maijs
   Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Eiropas Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis.
Rumbula 1941

Rumbula 1941

Gunārs Astra

Gunārs Astra